Συνεδριάζει την Δευτέρα 22/04 το δημοτικό συμβούλιο Μεσολογγίου

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 22α Απριλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00 που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα, Σταυροπούλου 31, 2ος όροφ., Μεσολόγγι 30200), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Εισηγήσεις της Δημοτικής Επιτροπής σχετικά με αναμορφώσεις Π/Υ σύμφωνα με το άρθρο 5, «Υποχρεωτικές αναμορφώσεις προϋπολογισμού», της ΚΥΑ οικ. 63726/28-7-2023 (ΦΕΚ 4795/Β/28.7.2023): Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2024 – μερική τροποποίηση της υπ’ αρ. 7028/2004 απόφασης (Β’ 253) (εισηγητής κ. Δαλάρης Λάμπ. –Αντιδήμαρχος).
 2. Έγκριση Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ στη χωρική ενότητα των Δήμων Ιερής Πόλης Μεσολογγίου και Ξηρομέρου (εισηγητής κ. Μπιλάλης Μιχ. –Αντιδήμαρχος).
 3. Έγκριση :
  A) Στρατηγικού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης με τίτλο “Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού της Αιτωλοακαρνανίας”,
  B) Παροχής εξουσιοδότησης στο Δήμο Αγρινίου για την υποβολή της ανωτέρω Στρατηγικής σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 3533/26-08-2023 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του προγράμματος “Δυτική Ελλάδα” (εισηγητής κ. Μπιλάλης Μιχ. –Αντιδήμαρχος).
 4. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της γνωμοδοτικής επιτροπής του άρθρ. 3 παρ.2 του Ν.2734/1999 (εισηγητής κ. Τέγας Χρήστ.– Αντιδήμαρχος).
 5. Συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 59/2024 απόφασής μας περί καθιέρωσης λειτουργίας της υπηρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες-αργίες (εισηγητής κ. Τέγας Χρήστ.– Αντιδήμαρχος).
 6. Υπερωριακή απασχόληση εξαιρέσιμων ημερών Αργίες, Νυχτερινά, Κυριακές κλπ. του Αυτοτ. Τμήματος Πολιτικής Προστασίας (εισηγητής κ. Βούρβαχης Χρήστ. –Αντιδήμαρχος).
 7. Εισήγηση αποζημίωσης ρυμοτομούμενων επικειμένων στην επέκταση του Σχεδίου Πόλης Μεσολογγίου (εισηγητής κ. Δαλάρης Λάμπ. –Αντιδήμαρχος).
 8. Καθορισμός κωδικών του Δημοτικού προϋπολογισμού, δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, ενταλμάτων παγίας προκαταβολής για τη διαχείριση αυτών (εισηγητής κ. Δαλάρης Λάμπ. –Αντιδήμαρχος).
 9. Έγκριση επιχορήγησης αθλητικών συλλόγων και σωματείων (εισηγητής κ. Δαλάρης Λάμπ. –Αντιδήμαρχος).

Η Προέδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Γεωργία Φούντα

Visited 138 times, 1 visit(s) today

Αφήστε μια απάντηση