Δύο Εγκύκλιοι του ΥΠ.ΕΣ. για τις συνεδριάσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Δύο Εγκυκλίους εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών την 24η Σεπτεμβρίου, εκ των οποίων:

– η αριθμ. 643/69472/24.9.2021 αφορά τη «σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των ΔΗΜΩΝ κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» και

– η αριθμ. 642/69471/24.9.2021 έχει ως αντικείμενο τη «λειτουργία συλλογικών οργάνων των ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας σύμφωνα με το αρ.67 του ν.4830/2021».

Για τους Δήμους, το Υπουργείο αναφέρεται σε κάθε έναν από τους τρόπους σύγκλησης, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν μετά τον πρόσφατο Νόμο.  

Υπάρχουν, δηλαδή, στην Εγκύκλιο ειδικές Ενότητες για:

1) τη δια ζώσης συνεδρίαση,

2) τη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης,

3) τη «μεικτή» συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη),

4) τη δια περιφοράς συνεδρίαση.

Στη συνέχεια, ακολουθούν ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας των συλλογικών οργάνων των Δήμων και συγκεκριμένα για

1) τη δημοσιότητα των συνεδριάσεων,

2) την περίπτωση που για τη λήψη Απόφασης απαιτείται μυστική ψηφοφορία,

3) τη νομιμότητα των συνεδριάσεων.

Ειδικά για τη νομιμοποίηση των συνεδριάσεων που ήδη πραγματοποιήθηκαν με έναν από τους 4 τρόπους, το Υπουργείο σημειώνει, μεταξύ άλλων, ότι:

« (…) ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ των συλλογικών οργάνων των Δήμων που έλαβαν Αποφάσεις α) δια ζώσης, β) δια περιφοράς, γ) δια τηλεδιάσκεψης, καθώς και δ) ταυτόχρονα δια ζώσης και δια τηλεδιάσκεψης. Οι συνεδριάσεις που έλαβαν χώρα με έναν από τους ανωτέρω τρόπους ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 11.3.2020 ΠΝΠ, η οποία κυρώθηκε με το αρ.2 του ν.4682/2020, ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΝΟΜΙΜΕΣ. Τα ανωτέρω καταλαμβάνουν τον τρόπο σύγκλησης των συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων και αφορά τις προσκλήσεις που εκδόθηκαν από τους Προέδρους των προβλεπόμενων συλλογικών οργάνων με έναν από τους ανωτέρω τρόπους συνεδρίασης, οι οποίες έλαβαν χώρα με την τήρηση των ισχυουσών την εκάστοτε χρονική στιγμή υγειονομικών μέτρων.»

ΠΗΓΗ: airetos.gr

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Leave a Reply