Ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Ι.Π. Μεσολογγίου για τα ενεργά προγράμματα επιδοτήσεων

Ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Μεσολογγίου ενημερώνει τις επιχειρήσεις – μέλη του για τα παρακάτω ενεργά ή προσεχώς ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων για επιχειρήσεις:

Επιδοτήσεις έως 75% στον τουρισμό – Ξενοδοχειακός κλάδος

Το καθεστώτος “Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων” του Αναπτυξιακού Νόμου, επιδοτεί έως 75% τα επενδυτικά έργα για την ίδρυση και εκσυγχρονισμό Ξενοδοχείων 4* και άνω, σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, camping & condo hotels. Το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης όπως ορίζεται στον Χάρτη Περιφερειακών ενισχύσεων.

Το καθεστώτος ενισχύει τις επιχειρήσεις με επιδότηση, φορολογική απαλλαγή, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, για την ίδρυση και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων των κλάδων μεταποίησης και εφοδιαστικής αλυσίδας. Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, η ενίσχυση περιλαμβάνει τα ανωτέρω κίνητρα πλην της επιδότησης.

Ενδεικτικές δραστηριότητες που επιδοτούνται

Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον 4*

Εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3* αστέρων αφού παρέλθει μία πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας

Επέκταση ή εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 4*

Ίδρυση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτήρια τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3*

Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων

Ίδρυση ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels) υπό προϋποθέσεις

Το ελάχιστο ύψος επενδυτικού σχεδίου για το οποίο μπορεί να υποβληθεί αίτηση είναι 100.000 € για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις (που απασχολούν 1 έως 10 άτομα προσωπικό).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 5/12/2022.

Περισσότερες πληροφορίες: https://ependyseis.mindev.gov.gr/el/idiotikes/prokirikseis

Επιδοτήσεις έως 75% στους κλάδους μεταποίησης & εφοδιαστικής αλυσίδας

Το καθεστώτος “Μεταποίηση & Εφοδιαστική αλυσίδα” του Αναπτυξιακού Νόμου, ενισχύει τις επιχειρήσεις με επιδότηση, φορολογική απαλλαγή, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, για την ίδρυση και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων των κλάδων μεταποίησης και εφοδιαστικής αλυσίδας. Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, η ενίσχυση περιλαμβάνει τα ανωτέρω κίνητρα πλην της επιδότησης.

 Ενδεικτικές δραστηριότητες που επιδοτούνται

Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτοποιία

Επισκευή μεταλλικών προϊόντων, μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού

Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

Κατασκευή ειδών ένδυσης

Παραγωγή δομικών υλικών

Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων

Κατασκευή επίπλων

Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών

Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου

Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων

Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων

Μέγιστα ποσά ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο:

έως 3.000.000 € για μικρές επιχειρήσεις

Για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις (απασχολούν περισσότερα από 50 άτομα προσωπικό):

έως 5.000.000 € (φορολογική απαλλαγή)

έως 3.000.000 € (επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης & επιδότηση νέων θέσεων εργασίας)

Το ελάχιστο ύψος επενδυτικού σχεδίου για το οποίο μπορεί να υποβληθεί αίτηση είναι 100.000 € για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις (που απασχολούν 1 έως 10 άτομα προσωπικό).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31/10/2022.

Περισσότερες πληροφορίες: https://ependyseis.mindev.gov.gr/el/idiotikes/prokirikseis

«Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια» του Αναπτυξιακού Νόμου 

Προσφέρει ενισχύσεις έως 75% για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων.

Χαρακτηριστικά – Δικαιούχοι

Α. Για τον πρωτογενή τομέα, αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί τις 500.000 ευρώ.

Β. Για τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν όλες οι επιχειρήσεις.

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλεται από πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις ορίζεται στα 3.000.000 ευρώ για όλα τα είδη ενισχύσεων.

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο, που υποβάλλεται από μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις ορίζεται στα 3.000.000 ευρώ για τις ενισχύσεις της επιχορήγησης ή επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και στα 5.000.000 ευρώ για την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής.

Τα ανώτατα ποσοστά ενίσχυσης ορίζονται στον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2021-2027.

Γ. Για επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται σε ενότητες και συνδυάζουν την πρωτογενή παραγωγή και τη μεταποίηση, αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις επιχειρήσεις.

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης διαμορφώνεται στα 3.500.000 ευρώ για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις ή στα 3.500.000 ευρώ για τα κίνητρα της επιχορήγησης ή και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης ή στα 5.500.000 ευρώ για τη φορολογική απαλλαγή, για τις μεσαίες επιχειρήσεις.

Είδη ενισχύσεων

Φορολογική απαλλαγή

Επιχορήγηση

Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)

Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

Λήξη υποβολής αιτήσεων: 30/12/2022.

Περισσότερες πληροφορίες: https://ependyseis.mindev.gov.gr/el/idiotikes/prokirikseis

«Έξυπνη Μεταποίηση» για μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

Δικαιούχοι είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Δραστηριότητες που επιδοτούνται

Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και παραγωγή προϊόντων κρέατος

Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών

Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών

Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων

Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων – παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου

Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων

Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών

Ποτοποιία

Κατασκευή ειδών ένδυσης

Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics)

Έκδοση έντυπων βιβλίων

Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων

Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων

Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ)και πλαστικές ύλες

Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων

Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

Κατασκευή επίπλων

Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων

Δραστηριότητες συσκευασίας

Ενδεικτικές επιδοτούμενες δαπάνες

Τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence) και ανάλυση/διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data) προς όφελος της παραγωγικής διαδικασίας (Artificial intelligence – AI and Big Data Analysis)

Τεχνολογίες έξυπνης μεταποίησης (Smart Manufacturing Technologies), όπως Machine to Machine (M2M) learning, Manufacturing Execution Systems (MES), Εποπτικά Συστήματα Ελέγχου και Απόκτησης Δεδομένων (SCADA) κλπ.

Ρομποτική, για την αναβάθμιση και αυτοματοποίηση υφιστάμενων γραμμών παραγωγής με μηχανολογικό εξοπλισμό και ψηφιακές τεχνολογίες, όπως αισθητήρες, αυτοματισμοί, ρομποτική εφαρμογή και απομακρυσμένη χρήση εξοπλισμού παραγωγής

Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού

Κτιριακές εγκαταστάσεις και ειδικές εγκαταστάσεις στο κτήριο για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών

Λογισμικό & εξοπλισμός λογισμικού 

Κόστη πιστοποίησης, τεχνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση νέων υποδομών πληροφορικής και λογισμικών

Εκπαίδευση προσωπικού και εργατικού δυναμικού στις νέες τεχνολογίες του Industry 4.0.

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων είναι στις 23/11/2022 με καταληκτική ημερομηνία την 23/01/2023.

Περισσότερες πληροφορίες: https://greece20.gov.gr/?calls=exypni-metapoiisi

Ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών από μικρομεσαίες επιχειρήσεις

 Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις που ασχολούνται με την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών που εμπίπτουν στον κλάδο πληροφορικής και επικοινωνιών, μπορούν να λάβουν επιδότηση έως 70% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Τα επενδυτικά σχέδια που θα προταθούν προς ενίσχυση στο πλαίσιο του προγράμματος, απαιτείται να έχουν συνολικό προϋπολογισμό από € 200.0000 έως € 2.000.000.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31/12/2022.

Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ

Σκοπός του Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας.

Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία, αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace), ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου, αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών εργαλείων.

Περισσότερες πληροφορίες: https://digitalsme.gov.gr/programma-i-psifiaka-ergaleia-mme/

Ψηφιακές Συναλλαγές

Σκοπός του Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ» η υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της παραγωγικότητας των ΜΜΕ, την αύξηση της ασφάλειας των συναλλαγών, καθώς και στην ενίσχυση της φορολογικής τους συμμόρφωσης.

Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να υλοποιήσουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες Κατηγορίες Ενεργειών:

Κατηγορία 1: Αντικατάσταση EFT/POS.

Κατηγορία 2: Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου / διακίνηση παραστατικών εν κινήσει.

Κατηγορία 3: Λήψη υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Κατηγορία 4: Αναβάθμιση ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με EFT/POS.

Κατηγορία 5: Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ.

Κατηγορία 6: Αντικατάσταση ΦΗΜ παλαιών προδιαγραφών.

Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ» θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών εργαλείων. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://digitalsme.gov.gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%ce%b9%ce%b9%ce%b9/

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Αφήστε μια απάντηση