Ο Δήμαρχος Μεσολογγίου στρέφεται εναντίον απόφασης της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με πληροφορίες ειδική διοικητική προσφυγή κατέθεσε ο Δήμαρχος Κώστα Λύρος κατά την απόφασης 33 του 2023 του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία αποφασίστηκε με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, η μεταβίβαση και άσκηση αρμοδιοτήτων από την Οικονομική Επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τον τελευταίο Νόμο 5013του 2023.

Κατά παγκόσμια πρωτοτυπία Δήμαρχος προσφεύγει κατά απόφασης του Δημοτικού του Συμβουλίου, μην έχοντας το σχετικό δικαίωμα διότι: Σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα: «1. Ο δήμαρχος προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα, κατευθύνει τις δράσεις του δήμου για την υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης, διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας και ασκεί τα καθήκοντά του με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας.

Ειδικότερα, ο δήμαρχος:

α) Εκπροσωπεί το δήμο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή.

β) Εκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής και της επιτροπής ποιότητας ζωής.

H μη εκτέλεση των αποφάσεων αυτών συνιστά σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος. Επίσης δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 227 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, «δικαίωμα για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής τεκμαίρεται ότι έχουν όλοι οι αιρετοί του οικείου δήμου ή περιφέρειας, ανεξάρτητα από το εάν έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση κατά την οποία ελήφθη η προσβαλλόμενη απόφαση, εφόσον δεν την υπερψήφισαν.

Δικαίωμα έχουν ομοίως οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου ή δεύτερου βαθμού, καθώς και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επιδιώκουν σύμφωνα με το καταστατικό τους περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς και εν γένει κοινωνικούς σκοπούς».

Πρόκειται για τρίτα ex lege εξαιρετικώς νομιμοποιούμενα πρόσωπα για την προσβολή πράξεων που αφορούν τα έννομα συμφέροντα άλλων διοικουμένων. Το δικαίωμα των αιρετών εκλείπει εάν έχουν υπερψηφίσει την απόφαση.

Η υπερψήφιση υποδηλώνει αποδοχή της πράξης, η οποία κατά κανόνα αποκλείει το έννομο συμφέρον για την ενδοδιοικητική ή δικαστική προσβολή μιας διοικητικής πράξης. Το θεσμικό υπόβαθρο του τεκμαιρομένου εννόμου συμφέροντος είναι η σχέση αντιπροσώπευσης μεταξύ των διοικουμένων και των αιρετών.

Κλείνοντας να πούμε ότι ο κ. Λύρος καταγράφει ένα παγκόσμιο ρεκόρ και θα γραφτεί στο βιβλίο guinnes με τις πράξεις του.

Αφήστε μια απάντηση