Φορολογικό: Ποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες απαλλάσσονται και ποιοι θα πληρώσουν μειωμένο τεκμήριο

Νόμος του κράτους πλέον το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων από ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους.

Ωστόσο την τελευταία στιγμή το οικονομικό επιτελείο προχώρησε σε 4 βελτιωτικές κινήσεις, εξαιρώντας ή μειώνοντας το τεκμήριο για κλάδους επαγγελματιών.

Συγκεκριμένα, ταξί, περίπτερα, καφενεία και ασφαλιστές που εντάσσονται στον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών, βρέθηκαν στις εξαιρέσεις κατά περίπτωση.Οι εξαιρέσειςΕπαγγελματίες που εξαιρούνται από το τεκμήριο:

Στην κατηγορία αυτών που εξαιρούνται είναι οι νέοι επαγγελματίες για τα πρώτα 3 χρόνια από την έναρξη της δραστηριότητάς τους, οι αγρότες, όσοι αμείβονται με μπλοκάκι και έχουν έως 3 εργοδότες και οι επαγγελματίες που παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%. Πλήρως εξαιρούνται και οι ιδιοκτήτες καφενείων σε χωριά κάτω των 500 κατοίκων ενώ με τις αρχικές διατάξεις είχαν μείωση τεκμηρίου κατά 50%.

Επίσης πλήρης απαλλαγή ισχύει, μεταξύ άλλων, όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι (π.χ. ασθένεια, στρατιωτική θητεία, φυσικές καταστροφές, λόγοι ανωτέρας βίας κ.λπ.). Eπίσης εξαιρούνται από την επιβάρυνση λόγω του κριτηρίου τζίρου τα περίπτερα μόνο για τα καπνικά προϊόντα, καθώς έχουν χαμηλό περιθώριο κέρδους.

Μειώσεις

Επαγγελματίες για τους οποίους το τεκμήριο είναι μειωμένο κατά 50%.

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται επαγγελματίες που παρουσιάζουν αναπηρία 67% έως 79%, ασκούν δραστηριότητα και έχουν την κύρια κατοικία σε οικισμούς με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους, είναι γονείς μονογονεϊκής οικογένειας με ανήλικα τέκνα, είναι γονείς με εξαρτώμενα τέκνα με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%, είναι γονείς πολύτεκνων οικογενειών.

Ακόμη όσοι έχουν μερίδιο έως 25% σε ταξί θα έχουν μείωση 50%

Απαλλαγές

Από το τεκμήριο απαλλάσσονται πλήρως

οι αγρότες, όσοι αμείβονται με μπλοκάκι. με έως 3 εργοδότες και οι επαγγελματίες που παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%.

Επίσης εξαιρούνται οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που συνεργάζονται με μέχρι 2 εταιρείες οι οποίοι προσομοιάζουν με το καθεστώς των εργαζόμενων με «μπλοκάκι». Όσοι ασκούν εποχικές δραστηριότητες το τεκμαρτό εισόδημα μειώνεται με το σύστημα των δωδεκατημορίων.

Ποιοι φορολογούνται με τεκμήριο 100%

Με τις νέες διατάξεις θεσπίζεται το τεκμήριο της ελάχιστης αμοιβής από την άσκηση ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας και για τον υπολογισμό της φορολογίας λαμβάνονται υπόψιν:

1.Ο εκάστοτε ισχύων κατώτατος μισθός προσαυξημένος κατά 10% για κάθε 3 χρόνια επαγγελματικής δραστηριότητας μετά την πρώτη εξαετία ή ο ανώτερος ετήσιος μισθός που ο ελεύθερος επαγγελματίας καταβάλλει σε υπάλληλό του. Λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο από τα δύο ποσά με ανώτατο όριο σε κάθε περίπτωση τις 30.000 ευρώ.

2.το ύψος του τζίρου της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, η προσαύξηση ανέρχεται στο 5% επί του ποσού κατά το οποίο ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου υπερβαίνει τον μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών του Κ.Α.Δ.

3.Το 10% του κόστους μισθοδοσίας του προσωπικού με όριο τις 15.000 ευρώ.

Το ελάχιστο καθαρό εισόδημα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 50.000 ευρώ και είναι το άθροισμα των τριών συντελεστών που προαναφέρθηκαν.

Η αμφισβήτηση

Το τεκμήριο είναι μαχητό και οι φορολογούμενοι μπορούν να το αμφισβητήσουν στις εξής περιπτώσεις:

  • στρατιωτική θητεία,
  • φυλάκιση,
  • νοσηλεία σε νοσοκομείο ή κλινική,
  • αδυναμία άσκησης δραστηριότητας λόγω εγκυμοσύνης ή λοχείας με βάση την εργατική νομοθεσία,
  • εκτεταμένες φυσικές καταστροφές που κατέστησαν αδύνατη, συνολικά ή μερικά, την άσκηση της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής τους δραστηριότητας,
  • ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ατομικής τους επιχείρησης ή της άδειας άσκησης επαγγέλματός τους,
  • απαγόρευση λειτουργίας του καταστήματος ή άλλου χώρου άσκησης της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής τους δραστηριότητας σε εφαρμογή απόφασης δημόσιας αρχής για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας ή άλλου λόγου που υπαγορεύει το δημόσιο συμφέρον,
  • άλλοι λόγοι ανωτέρας βίας που εμποδίζουν την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Για την εφαρμογή των παραπάνω, ο φορολογούμενος υποβάλλει στη φορολογική διοίκηση τα αναγκαία δικαιολογητικά για την απόδειξη των ισχυρισμών του.

Visited 13 times, 1 visit(s) today

Αφήστε μια απάντηση