Προσλαμβάνονται άμεσα 8 άτομα από τον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου – Κάνε Αίτηση Τώρα!

Ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Οι θέσεις απευθύνονται σε απόφοιτους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, δηλαδή σε υποψήφιους που διαθέτουν απολυτήριο λυκείου, υπογράφοντας οκτάμηνες συμβάσεις εργασίας (ΑΣΕΠ ΣΟΧ).

Η ειδικότητα

Η ζητούμενη ειδικότητα είναι η εξής:

  • ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων – 8 θέσεις

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από  18 έως 67 ετών  και κατ’ εξαίρεση,  έως 70 ετών , όσοι έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

  • Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, Σταυροπούλου 31, Τ.Κ. 30200 Μεσολόγγι Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών ΥπηρεσιώνΤμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Γκιάφη Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2631360988).
Visited 1,941 times, 1 visit(s) today

Leave a Reply